Kelime Ogren Part 1

Merhaba arkadaslar sizlere ezberlememiz gerek ingilizce kelimeler sunuyorum,


1 Abandon ebandın TERK ETMEK 101 Ant ent KARINCA2 Ability ebılıti YETENEK 102 Anti anti KARŞI, ZIT, TERS3 Able eybıl MUKTEDİR 103 Anxiety enzayıti ENDİŞE4 Aboard ebord (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK 104 Anxious enkşıs ENDİŞELİ5 About ebaut 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK 105 Any eni HERHANGİ6 Above ebav YUKARIDAKİ 106 Anybody enibadi HERHANGİ BİRİ7 Abroad ebrod YURT DIŞI 107 Anyone enivan HERHANGİ BİRİ8 Absence ebsıns YOKLUK 108 Anything enyting HERHANGİ BİR ŞEY9 Absent ebsınt 1.YOK 2.EKSİK 109 Anyway enivey HER NEYSE10 Absolute ebsolut MUTLAK, KESİN 110 Anywhere eniveır HERHANGİ BİR YER11 Absurd ebzörd SAÇMA 111 Apart epart AYRI12 Accept eksept KABUL ETMEK 112 Apart From epart from HARİÇ, DIŞINDA13 Accident eksidınt KAZA 113 Ape eyp MAYMUN14 Accommodate ekomodeyt YERLEŞTİRMEK 114 Apologize epolocayz ÖZÜR DİLEMEK15 Accommodation ekomıdeyşın KONAKLAMA YERİ 115 Apparent eperınt AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN16 Accompany ekampıni EŞLİK ETMEK 116 Appeal epiıl 1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK17 According To ekording tu GÖRE 117 Appear eppiır GÖRÜNMEK18 Account ekaunt HESAP 118 Appearance eppiırıns GÖRÜNÜŞ19 Accurate ekürıt DOĞRU, HATASIZ 119 Appetite epıtayt İŞTAH20 Accuse ekküz SUÇLAMAK 120 Apple epıl ELMA21 Ache eyk AĞRI 121 Applicant eplikınt BAŞVURAN22 Acquaint ekueynt TANIMAK,BİLMEK 122 Application eplikeyşın BAŞVURU23 Across ekros 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE 2.DİĞER TARAFTA 123 Apply eplay 1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK24 Act ekt 1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK 124 Appoint eppoint ATAMAK25 Active ektiv ETKİN, FAAL 125 Appointment eppointmınt 1.RANDEVU 2.ATAMA26 Actor ektır ERKEK OYUNCU 126 Appreciate eprişieyt MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK27 Actress ektrıs KADIN OYUNCU 127 Approach eproç 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ28 Actual ekçuıl GERÇEK 128 Approve epruv ONAYLAMAK29 Add ed TOPLAMAK,EKLEMEK 129 Approximate eproksimıt YAKLAŞIK OLARAK30 Address edres ADRES 130 Apricot eprikot KAYISI31 Administration edminıstreyşın İDARE 131 April eyprıl NİSAN32 Admire edmayr BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK 132 Archbishop arçbişıp BAŞPİSKOPOS33 Admit edmit 1.KABUL ETMEK 2.İZİN VERMEK 133 Architect arkitekt MİMAR34 Adult edalt YETİŞKİN 134 Architecture arkitekçır MİMARİ35 Advance edvens 1.İLERİ 2.AVANS 135 Area eriya ALAN, BÖLGE36 Advanced edvensd GELİŞMİŞ 136 Argue argüu TARTIŞMAK37 Advantage edventıc AVANTAJ 137 Argument argümınt TARTIŞMA38 Adventure edvençur MACERA 138 Arise erayz KALKMAK, YÜKSELMEK39 Advertise edvırtayz REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK 139 Aristocrat eristokrat ARİSTOKRAT40 Advice edvays TAVSİYE 140 Arm arm KOL, SİLAH41 Advise edvayz TAVSİYE ETMEK 141 Armchair armçeir KOLTUK42 Aerial eriyıl ANTEN 142 Armour armır ZIRH43 Aeroplane eıropleyn UÇAK 143 Army armi ORDU44 Affair effeyır 1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ 144 Around eraund 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE45 Affect efekt ETKİLEMEK 145 Arrange ereync DÜZENLEMEK, AYARLAMAK46 Afford eford SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK 146 Arrest erest TUTUKLAMAK47 Afraid efreid KORKMAK 147 Arrival erayvıl VARIŞ48 After aftır SONRA 148 Arrive erayv VARMAK49 Afternoon aftırnuun ÖĞLEDEN SONRA 149 Arrow erov OK50 Afterwards aftırvördz (bir olaydan) SONRA 150 Art art SANAT51 Again egein BİR DAHA;YİNE 151 Article artikl 1.MAKALE 2.EŞYA52 Against egeinst KARŞI, ZIT 152 Artificial artifişıl YAPAY53 Age eyc 1.YAŞ 2.ÇAĞ 153 Artist artist SANATÇI54 Aged eycd YAŞINDA 154 As ez 1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK55 Agency eycınsi ACENTE 155 Ash KÜL56 Agent eycınt TEMSİLCİ, ARACI 156 Ashamed eşeymd UTANMIŞ57 Aggressive egresiv SALDIRGAN, KAVGACI 157 Aside esayd BİR YANDA58 Ago ego ÖNCE 158 Ask esk SORMAK, İSTEMEK59 Agree egrii ANLAŞMAK 159 Asleep esliip UYKUDA60 Agreement egriimınt ANLAŞMA 160 Ass es 1.EŞEK 2.APTAL61 Agriculture egrikalçır TARIM 161 Assembly esembli 1.MONTAJ 2.OTURUM62 Ahead ehed ÖNDE 162 Assist esist YARDIM ETMEK63 Aid eyd YARDIM 163 Assistant esistınt YARDIMCI64 Aim eym 1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK 164 Associate esoşieyt İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK65 Air eyr 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA 165 Assume esuym VARSAYMAK66 Alarm alarm ALARM 166 Astonish estoniş ŞAŞIRMAK (bir kimseye)67 Algebra alcebra CEBİR 167 At et DE..DA eki68 Alike elaık HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA 168 Atmosphere etmosfiır HAVAKÜRE, ATMOSFER69 Alive elaıv YAŞAMAK,CANLI 169 Attach eteç BİRLEŞTİRMEK70 All ol 1.HEP 2.TÜM 3.HER 170 Attack etek SALDIRMAK, ATAK71 All Right ol rayt 1.TAMAM 2.EVET 171 Attempt etempt DENEMEK72 Alliance elayıns BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE 172 Attend etend KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK73 Alligator aligeytır TİMSAH 173 Attention etenşın DİKKAT74 Allow elov İZİN VERMEK 174 Attitude etitüud YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR75 Almost olmost HEMEN HEMEN 175 Attractive etrektiv ÇEKİCİ76 Alone elon 1.YALNIZ 2.TEK 176 August ogust AĞUSTOS77 Along elong 1.BOYUNCA 2.İLERİ 177 Aunt aant TEYZE, HALA78 Aloud elaud SESLİ 178 Autumn otumn SONBAHAR79 Already olredi AZ ÖNCE, ZATEN 179 Available eveylıbl HAZIR, SERBEST, BOŞTA80 Also olso HEM DE 180 Avenue evenyu CADDE81 Although oldo 1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER 181 Average evirıç ORTALAMA82 Altogether oltugedır TÜMÜYLE, HEP BERABER 182 Avoid evoid KAÇINMAK83 Always olveys HER ZAMAN 183 Awake eveyk UYANIK84 Amaze emeyz ŞAŞIRTMAK 184 Aware eveyr BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK85 Ambassador embesedır BÜYÜKELÇİ 185 Away evey BURADAN, BURADA DEĞİL86 Ambition embişın HIRS 186 Awful oful KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ87 Ambush embuş TUZAK 187 Axe eks BALTA88 Among emong ARASINDA 188 Baby beybi BEBEK89 Amount emaunt MİKTAR 189 Back bek 1.ARKA 2.SIRT90 Amuse emüuz GÜLDÜRMEK 190 Backbone bekbon 1.SIRT KEMİĞİ 2.BİR İŞİN TEMELİ91 And end VE 191 Background bekraund 1.FON, GERİ PLAN 2.TEMEL92 Angry engri KIZGIN 192 Backward bekvörd GERİYE DOĞRU93 Animal enimıl HAYVAN 193 Bad bed KÖTÜ94 Ankle enkl AYAK BİLEĞİ 194 Badly bedli 1.KÖTÜ 2.ÇOK FAZLA95 Anniversary enivörsıri YILDÖNÜMÜ 195 Bag beg ÇANTA96 Announce enauns BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS 196 Baggage begıc BAGAJ97 Annoy enoy RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK 197 Bake beyk PİŞİRMEK98 Annual enyuıl YILLIK 198 Baker beykır FIRINCI99 Another enadır DİĞER, BİR BAŞKA 199 Balance belıns 1.DENGE 2.BAKİYE100 Answer ensır YANIT 200 Balcony belkıni BALKONYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Anakart ve Bileşenleri Nelerdir?

Java Deger Atama ve Local Değişkenler